امروز :  
»   چهارشنبه , 29 , شهريور , 1396 , 7:53 ب.ظ
»   Wednesday , 20 , September , 2017 , 7:53 pm

خدمات آزمایشگاهی

 

 

آزمایشگاه محیط زیست:

پیشرفت ورفاه بشری همراه با پدیده هایی می باشد که محیط زیست را تحت تاثیر منفی قرار داده وامروز ه آنرا به عنوان یکی از چالشهای اساسی در همه جهان پیش روی دولتها ،کشورها وگروههای مردمی قرار داده وآنها ناچار به در پیش گرفتن سیاست ها وروش هایی در جهت کاهش این اثرات نموده است .کشور ما نیز از این پیشامد مستثنی نبوده و در این زمینه قوانین وآیین نامه های ویژهای تدوین گردیده است که واحد های صنعتی ،بهداشتی ،خدماتی وغیره ملزم به رعایت آن می باشند .سازمان حفاظت محیط زیست این مسئولیت را در کشور ما ایران به عهده دارد .

آزمایشگاه محیط زیست شرکت خاک آزما نگین (کانیکو) به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست دارای بخشهای سنجش آلاینده های هوا ،آزمایشگاه آب وپساب ،خاک ،عناصر سنگین ،ترکیبات نفتی ،سموم،میکروبیو لوژی ،شناسایی فیتو پلانکتونها ،زئوپلانکتونها ،بنتوز وماهی بوده که توانایی انجام آزمونها در زمینه را دارا می باشد .

آزمایشاتی چون تعیین خصوصیات شیمیایی آب وپساب مانند BOD,COD,TDS,TSS.NO2,NI3 وغیره ،هیدروکربنهای نفتی ،روغن وگریس ،سموم ،MTBE ,PCBs ،آزمایشلت میکربی ،تعیین وشناسایی جمعیت فیتو پلانکتونها،زئوپلانکتونها،بنتوز وماهی ،کلرفیل a وغیره از جمله پارامترهایی می باشند که در این آزمایشگاه مورد آنالیز قرار می گیرند .

این شرکت برای نمونه برداریهای مختلف دارای دو گروه نمونه بردتری بصورت جداگانه می باشد .این اکیپ ها مجهز به دستگاههای نمونه برداری ،دستگاههای سنجش آلاینده های هوا ،ظروف حمل نمونه ،ظروف ویژه نمونه برداری گوناگون وسایر ملزومات مورد نیاز می باشند تا نمونه ها بر اساس روش کارهای تدوین شده واستاندارد برداشت ودر کوتاهترین زمان ممکن به آزمایشگاه رسانده شوند.

آخرین به روز رسانی (شنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۶)

 
<